Projecten

 • Wadi in Sint-Oedenrode ("wonen aan het water, maar meestal niet")
  Voor een nieuwbouwlocatie in Sint-Oedenrode is, op basis van infiltratiemetingen en overleg met alle bij het project betrokken instanties, besloten een wadi voor de berging en afvoer van hemelwater te realiseren. In deze wadi kan het hemelwater van de daken en erfverhardingen geborgen worden om vervolgens in de bodem te infiltreren. Precies daar waar het regenwater thuishoort. Omdat het ontwerpen van een wadi maatwerk is, werden eerst infiltratiemetingen, een bodemonderzoek, hoogtemetingen en een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Vervolgens kon een eerste ontwerp gemaakt worden. Een ontwerp dat gedurende de ontwerpfase steeds verder uitgewerkt zal gaan worden. En nu maar afwachten wanneer er wel water in de wadi staat en wanneer (net) niet!

 • Natuurijsbaan ("het kan vriezen en het kan dooien")
  Om het aangename met het nuttige te combineren, is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden om waterberging te combineren met het aanleggen van een natuurijsbaan. Tijdelijke waterberging op het maaiveld (bijvoorbeeld in het buitengebied) kan elders (bijvoorbeeld in stedelijk gebied) meehelpen wateroverlast te voorkomen of te verminderen. Wanneer het tegelijkertijd vriest, kan dat een fraaie natuurijsbaan opleveren. Het zoeken naar voorbeelden leidde onder meer naar een fraaie natuurijsbaan op Terschelling. Nu moet alleen het weer nog meewerken. Kortom; het kan vriezen en het kan dooien.

 • Bemaling ("voorkomen is beter dan genezen")
  Voor diverse locaties (zoals in Tilburg en Oisterwijk) zijn bemalingsberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen helpen te voorspellen wat het waterbezwaar is als grondwater moet worden opgepompt om "in den droge" te kunnen ontgraven. Voor een locatie in Tilburg en Oisterwijk zijn bemalingsberekeningen uitgevoerd om vooraf de hoeveelheid water, de duur van de bemaling en de effecten op de omgeving inzichtelijk te maken. Een dergelijke berekening kan veel (uitvoerings)leed voorkomen.

 • Waterstromen en hergebruik ("eerst nadenken en dan pas doen")
  Voor een groot bedrijf in Veldhoven zijn alle verschillende waterstromen in kaart gebracht en is een advies opgesteld om deze stromen efficiënter te gebruiken. Zo kon een deel van het water hergebruikt worden en een deel afgekoppeld naar het oppervlaktewater. Tegelijkertijd werd hierdoor het bestaande rioolstelsel ontlast en zal uiteindelijk minder overstort van vuilwater plaatsvinden. Het in kaart brengen van de waterstromen heeft voor alle betrokkenen een positief vervolg gehad. Een aanpak die zich nadrukkelijk gekenmerkt heeft door "eerst nadenken en dan pas doen".

 • Veminderen van verontreinigingen ("eenvoudige maatregelen zijn soms al voldoende")
  Voor 3 Brabantse bedrijven werkzaam in de auto- en transportbranche is een combinatie van maatregelen opgesteld en uitgevoerd om te voorkomen dat regenwater vermengd met verontreinigingen nog langer naar het riool of het oppervlaktewater kan afstromen. De maatregelen varieerden van het scheiden van waterstromen en "good housekeeping" tot het doorvoeren van een aantal aanpassingen aan de bestaande zuiveringssystemen. Deze 3 verschillende bedrijven hadden gemeen dat een combinatie van relatief eenvoudige maatregelen en aanpassingen reeds tot het gewenste eindresultaat hebben geleid.

 • Doorlatendheidsmetingen
  Om de verzadigde doorlatendheid van de onverzadigde zone te kunnen meten, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een waterparagraaf, beschikt Landslide over een zogenaamde dubbele-ring-infiltrometer. Met deze infiltratiemeter kan vooraf een inschatting gemaakt worden of de bodem voldoende doorlatend is om hemelwater te kunnen infiltreren.

Landslide milieu-adviesbureau | Sint Antoniusweg 12 | 5684 LX Best | 06-10183576 | contact@landslide.nl