Projecten

 • Waterschappen
  Landslide milieu-adviesbureau heeft sinds begin 2006 ruime ervaring met het uitvoeren van projecten voor en samen met waterschappen in midden- en zuidoost-Brabant. Deze projecten kenmerken zich door hun integrale karakter, de betrokkenheid van veel verschillende partijen, verschillende projectfasen (van klankbordgroep tot realisatie) en een voor waterschappen karakteristiek besluitproces. Als voorbeeldprojecten kunnen de omleiding van waterlopen, de herinrichting van beeklopen (waterberging, hermeandering etc.) en het toetsen (kwalitatief en kwantitatief) van watertoetsen en andere waterhuishoudkundige plannen genoemd worden. De bij Landslide aanwezige geohydrologische kennis, ruime praktijkervaring en de kennis met betrekking tot ontwerp, voorlichting en realisatie van waterschapsprojecten en -processen heeft reeds bij meerdere waterschappen tot een langdurige, constructieve en prettige samenwerking geleid.

 • (Doorlatende)bestratingsmeter
  Tegenwoordig wordt, als mogelijkheid om hemelwater te bergen en te infiltreren in de bodem, steeds vaker doorlatende bestrating toegepast. Het regenwater dat op deze bestrating valt, kan infiltreren en naar de ondergrond wegzakken. Om de infiltratiecapaciteit van traditionele (klinker)bestrating en die van doorlatende bestrating te kunnen meten, heeft Landslide milieu-adviesbureau een (doorlatende)bestratingsmeter ontworpen en in gebruik genomen. Met behulp van dit meetapparaat zijn inmiddels op diverse locaties bruikbare metingen, met soms verrassende uitkomsten, verricht. Deze meter kan de doorlatendheid (infiltratiecapaciteit) van zowel traditionele als doorlatende bestrating meten. De metingen worden op locatie uitgevoerd en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op andere infiltratiemetingen zoals die met de dubbele-ring-infiltrometer en de (omgekeerde) putproef. De metingen met de (doorlatende)bestratingsmeter zijn bruikbaar om de werkelijke (actuele) infiltratiecapaciteit van de bestrating te meten, het moment van onderhoud te bepalen en om de dimensionering van het bestratingsontwerp te optimaliseren. Wilt u weten of uw (doorlatende) bestrating nog voldoende doorlatend is, dan kunnen wij dat op relatief eenvoudige en op reproduceerbare wijze ter plaatse komen meten.

 • Algenoverlast ("erwtensoep in de zomer")
  Voor een groot park in Zeeland is onderzocht waarom met enige regelmaat in de zomer algenbloei in de verschillende waterpartijen optreedt. Aansluitend daaraan is een plan van aanpak opgesteld om die (combinatie van) maatregelen te treffen die uiteindelijk tot het verdwijnen van de zomerse algenbrei (erwtensoep) moeten leiden. Bij dit project is nadrukkelijk gebruik gemaakt van plaatselijk aanwezige kennis over de (historische) waterhuishoudkundige situatie om het probleem zo kosteneffici´┐Żnt mogelijk op te lossen.

 • Sprengwater ("een mooi landgoed kan niet zonder water")
  Voor een bijzonder fraai gesitueerd landgoed in de provincie Utrecht is een zeer uitgebreide inventarisatie uitgevoerd om de oorspronkelijke watervoorziening te herstellen. Van oudsher werden de verschillende waterlopen en vijvers gevoed door een constante aanvoer van helder en schoon sprengwater. Als gevolg van een steeds verder dalende grondwaterspiegel is het systeem (nagenoeg) drooggevallen. Toch kan de watervoorziening naar verwachting door een combinatie van goed doordachte maatregelen na verloop van tijd geheel of nagenoeg geheel hersteld worden. Het opstellen van een locatiespecifiek meetnet maakt onderdeel van dit project uit.

 • Sneek ("water in overvloed")
  De één heeft water tekort, de andere juist in overvloed. Voor het realiseren van een ondergrondse parkeergarage nabij het centrum van Sneek is een 3-dimensionaal grondwatermodel gemaakt om de effecten van een tijdelijke grondwaterbemaling inzichtelijk te maken. Hierbij mocht het ondiepe grondwaterpeil net als het oppervlaktewaterpeil niet of nauwelijks verlaagd worden. Uiteindelijk is daarom gekozen voor het plaatsen van diepe damwanden in combinatie met het aanleggen van een controlesysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om onverwachtse effecten tijdig te kunnen registreren.

 • Herstel wijstgebieden ("wat is wijs(t)heid?")


Landslide milieu-adviesbureau | Sint Antoniusweg 12 | 5684 LX Best | 06-10183576 | contact@landslide.nl